Куршаб   айылдык   Кенешинин  (бешинчи шайланган)  кезектеги ХХVI  отурумунун

Т О К Т О М У   №  154

 Куршаб  айылы                                                                                                                          26.02. 2016-жыл

 

Куршаб  айылдык кеңешинин   2016-жылга иш мерчемин  бекитүү жөнүндө  

 

Куршаб  айылдык  кеңешинин   2016-жылга  иш мерчемин  бекитүү жөнүндөгү маселени талкуулап чыгып   Куршаб  айылдык  кенешинин (бешинчи шайланган) кезектеги  ХХVI  отуруму   Кыргыз Республикасынын  «Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын  4-главасынын  30-беренесине  ылайык

 ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1.Куршаб   айылдык кеңешинин  2016-жылга  иш  мерчеми  бекитилсин.

2.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Куршаб айылдык кеңешинин төрагасына жүктөлсүн.

 

Куршаб  айылдык  кеңешинин                                                                                                             төрагасы:                                                                                                                    Ахунов Т

 

Тиркеме

      Куршаб айылдык кецешинин 2016-жылдын    ___________                 №___       токтому менен бекитилген

 

Куршаб айылдык кенешинин 2016-жыл учун иш мерчеми

 I.        2016-жылы Куршаб айылдык кенешинин сессиясында каралуучу негизги маселелер:

1.Айылдык кецештин 2016-жьш учун иш мерчемин бекитуу (2016-жьш, 1-квартал, айылдык кенештин терагасы АКхунов Т. жана айылдык кенештин жооптуу катчысы Воронова Г.)

2.Куршаб айыл екметундегу иштин жалпы абалы, жергиликтуу бюджеттин аткарылышы жана муниципалдык менчиктин пайдаланышы, аймактын социалдык-экономикалык енугушунун программаларынын аткарылышы жана калктын социалдык жактан корголушу женунде 2015-жьш учун жьшдык отчет (2016-жыл, 1-квартал, Калбаев Ж.Н.)

3.Куршаб айыл аймагын социалдык-экономикалык жактан внуктуруунун 2016-жыл учун программасын жана аларды контролдоонун, кутулуу натыйжаларын бекитуу (2016-жыл, 1-квартал, Куршаб айыл екметунун башчысы Калбаев Ж.Н.)

4.Куршаб айыл екметунун 2015-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышы (2016-жыл, 1-квартал, айылдык кенештин финансы-бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын терагасы жана Куршаб айыл екметунун финансы-экономика белумунун башчысы-башкы эсепчи Таиров У. К.)

5.Куршаб айыл екметунун бюджетине кошумча 2015-жылдын эсебинен унемделген акча каражатын белуштуруу женунде (2015-жыл, 1-квартал, айылдык кенештин финансы-бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын терагасы жана Куршаб айыл екметунун финансы-экономика белумунун башчысы-башкы эсепчи Таиров У.К.)

6.Куршаб айыл екметунун 2016-жылга бюджетин кирешелер, чыгашалар боюнча бекитуу. Айыл екметунун 2,016-жыл учун структурасын жана штаттын санын бекитуу (2016-жыл, 1-квартал, "Финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссия», Куршаб айыл екметунун финансы-экономика белумунун башчысы-башкы эсепчи Таиров У.К.)

7.Куршаб айыл аймагындагы маданият уйунун, китепкананын, А.Суйунбаев атын. балдар музыкалык мектебинин калкты тейлеедегу ишмердуулугу жана алдыдагы милдеттери (2016-жыл, 2-квартал, «Билим беруу, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелер (тил, каада-салт, дин) боюнча туруктуу комиссия», айыл екметунун соцадиси Сазанов М.)

8.Бюджеттин 2016-жылдагы кирешелер жана чыгашалар боюнча 6 (9) айлык мерчеминин аткарылышы женунде (2016-жыл, 3 (4) - квартал, "Финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссия», Куршаб айыл екметунун финансы-экономика белумунун башчысы-башкы эсепчи Таиров У.К.)

II. Уюштуруу-массалык нштер

 

Иш чараныи мазмуну

Меенету

Аткаруучулар, жооптуулар

Баяндамачыла

 

Убактылуу комиссиялардын сандык, сапаттык курамын бекитуу (зарылдыкка жараша)

Жыл ичинде

Кецештин терагасы, айьш екметунун башчысы

Убактылуу

комиссиянын

башчылары

2

Куршаб айылдык кецешинин Регламентине езгертуулерду киргизуу жана бекитуу (зарылдыкка жараша)

Жыл ичинде

Кецештин терагасы

Айылдык кецештин жооптуу катчысы

3

Коомдук бюджеттик угууларды еткеруу, депутаттык о кууларды етк еруу

Жыл ичинде

Кецештин терагасынын орун басары, «Финансы, бюджет, экономикалык маселелер жана инвестиция тартуу боюнча" туруктуу комиссия

Айылдык кецештин терагасынын орун басар жана ■ жоопт} катчы

4

Жарандардын кайрылууларына ылайык тейлеелер (жол ондоо, ичкен суу, таштанды чыгаруу жана жашылдандыруу, жарык менен камсыздандыруу ж.б.) боюнча депутаттык угууларды еткеруу (депутаттык саат, депутаттык кун); протоколдук тапшырмалардын аткарылуу журушун ж.б. маселелерди кароо жана алар боюнча чечимдерди кабыл алуу.

Жыл ичинде

Туруктуу

комиссиялардын

терагалары

Айылдык кецештин терагасынын орун басар жана жоопт катчы

5

Депутаттардын атуулдук коомдордун активдери менен тегерек столдо жолугушуусун уюштуруу

Жыл ичинде

Кецештин терагасы, туруктуу комиссиялар

 

6

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуусу (отчету)

Жылына кеминде бир жолу

Кецештин терагасынын орун басары, туруктуу комиссиялар

 

7

Айыл екметунун жылдык отчетун элдик куру,лтайда угуу

Жылына бир жолу

Кецештин терагасы, айьш екмету

Айыл екметунун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■7: Jr

Адцьщкы айыл кецештин иш тажрыйбасын жеринде уюштуруу (тажрыйба алмашуу)

Жыл ичинде

Кенештин терагасы

 

/

0згвн РИИБнин Куршаб аймактык милиция белумчесунун жана Куршаб айыл екметунун коомдук алдын-алуу борборунун Куршаб айыл аймагы боюнча 2016-жылда кылмыштуулукту алдын-алуу, коомдук тартипти сактоо боюнча жургузуп жаткан иштери жана алдыдагы милдеттери женунде

2016-жыл, 2-квартал

Мыйзамдуулук, укук тартипти чындоо, этика, маданият, жаштар жана спорт боюнча туруктуу комиссия, кенештин терагасы

/

Куршаб аймакть

МИЛИЦШ

.белумчб башчыс!

10

Жергиликтуу жамааттарды уюштуруу (кудук жамааты, ата-энелер жамааты ж.б.) жана Уставын бекитуу жана катгоо

2016-жыл, 2-квартал

Айьш башчысь орун бас

11

Куршаб айыл аймагынын тургундарынын паспорт менен камсыз кылууда 0зген райондук паспорт жана виза катгоо белумунун Куршаб белумчесунун жургузуп жаткан иштери женундегу отчету

Жыл ичинде

Паспорт виза

белумчес башчысы

12

Айыддык кенештин депутатынын жана кецештин туруктуу комиссияларынын ишмердуулугу жана алдыдагы милдеттери женунде.

Эгерде зарылдык жаралса депутаттын ыйгарым укуктарын меенетунен мурда токтотуу женунде.

2016-жыл, 2-квартал

Кенештин терагасыны* басары, ) катчы,

комиссиянын терагалары

13

Куршаб айыл аймагында жайгашкан почта, телеком, РЭТтин белумчелерунун аткарып жаткан иштери жана алдыдагы милдеттери

2016-жыл, 2-квартал

Билим беруу, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелер (тил, каада-салт, дин) боюнча туруктуу комиссия

АЙЫЛ €

башчысын орун басар

14

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин: Ж.Токторбаев атын. Куршаб ооруканасынын жана «Куршаб-УБД» борборунун калкты тейлееде аткарып жаткан иштери женунде

P15

Социалдык тармактагы мекемелердин жаны окуу жьшына, кышка даярдыгы женунде

2016-жыл, 3-квартал

Айыл

екметунун

соцадиси

16

Куршаб борбордук базардын айьш тургундарын сапаттуу тейлееде жургузген иштери жана базар айланасында автоунаа токтоочу жайлардын мыйзамдуулугу женунде

2016-жыл, 1-квартал

Айьш ек башчысыны орун басарь

17

Куршаб айыл аймагына караштуу уренчулук чарбалардын (Алтын-Дан, К.Чаргынов атын.) 2016-жьшкы кузгу айдап себууге айыл тургундарын сапаттуу урен менен камсыз кылуу женунде

2016-жыл, 3-квартал

Жер, мелиорация, турак жай, жерге жайгаштыруу жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссия

Куршаб ai екметунун : адиси

18

Жазгы талаа иштерин ез убагында камсыз кылуу максатында айдоо, малалоо, себуу, арык тартуу ж.б. жумуштардын баасын бекитуу          ■ -

2016-жыл, 1-квартал

Куршаб ай екметунун я адиси

19

Жайлоого кетуучу мал жандыктар учун тарифтик елчемун бекитуу

2016-жыл, 1-квартал

Электр энергия, байланыш, таза суу, коммуналдык чарба, ветеринардык кызмат жана жайыт маселелери боюнча туруктуу комиссия

Айьш екмеп жайыт боюн адиси

20

Мал жандыктарды алдын-ала эмдее жана ветеринардык кеземелден еткеруу боюнча тарифтик елчемдерун бекитуу

2016-жыл, 1-квартал

Куршаб айь

екметунун

ветадиси

21

Куршаб айыл аймагындагы ветсервистердин ишмердуулугу женунде

2016-жыл, 3-квартал

Ишкананын башчылары

f.2

Куршаб айыл аймагынын калкын таза суу менен камсыз кылуунун абалы. «Куршаб таза-суу» Куршаб тазалык комуналдык чарбанын, Куршаб СПА муниципалдык ишканаларынын Куршаб айыл екметунун тургундарын тейлееде керсетуп жаткан иштерин таза суу менен камсыз кылууда 2015-жыдда аткарган иштери, жыл ичинде финансылык кыймылы (киреше, чыгаша) жана 2016-жылда аткарылуучу иш чаралар жана алдыдагы мидцеттер женунде отчету

23

Куршаб айьш аймагында жайгашкан ДЙП-^^пкананын айыл екметунде жолдорду ондоп-тузееде жасаган иштери женунде

2016-жыл, 2-квартал

Айыл екмет башчысынын орун басары

24

Жайыт комитетинин 2015-жылда аткарган иштери жана бюджетинин аткарьшышы женунде отчету жана 2016-жыл учун бюджетинин жана иш мерчемин бекитуу женунде

2016-жыл, 1-квартал

Жайыт

комитетинин

башчысы

25

Бешинчи чакырылыштагы Куршаб айыддык кенеши тарабынан кабьш алган чечимдеринин аткарылышынын абалы женунде

2016-ж., ар кварталда

Туруктуу

комиссиялардын

терагалары

Кенештин

жооптуу

катчысы

26

«2016-жыл тарых жана маданият» жылын еткерууге активдуу катышуу

Жыл ичинде

Айылдык кенештин депутаттары

 

27

V (бешинчи чакырылыштагы) Куршаб айылдык кенешинин ишмердуулугун жыйынтыктоо

2016-жыл, октябрь

Куршаб айылдык кецешинин терагасы жана депутаттары

Куршаб айьшдык кецешинин терагасы

28

Туркун маселелер

Жыл ичинде

 

 

 

Куршаб айылдык кецешинин терагасы                                     Ахунов Т.Х

p class=params-