Баш-Дөбө айылдык  Кеңешинин VI чакырылган X кезектеги  сессиясынын

ТОКТОМУ 10-4

 

Өзгөн шаары                                                                                      26-май  2018 –жыл.

 

Баш-Дөбө айылдык аймагынын 2018-2023 жылдарга карата жергиликтүү өнүгүү программасын бекитүү жөнүндө

 

 

Баш-Дөбө айылдык аймагынын 2018-2023 жылдарга карата жергиликтүү өнүгүү программасын бекитүү  жөнүндөБаш-Дөбө   айылдык  Кеңешинин VI чакырылган X  кезектеги  сессиясы

  

                                   ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Баш-Дөбө айылдык аймагынын 2018-2023 жылдарга карата жергиликтүү өнүгүү программасы бекитилсин.(Тиркеме тиркелет).

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү жер,агрардык саясат жана мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

 

     Баш-Дөбө айылдык Кеңешинин

     төрагасы:                                                                                                       Т.Эргешбаев

 

 

 «Бекитилди»

Баш- Добо   айылдык   Кенешинин              

2018-жылдын, 26-майындагы 

  №10 - 4  - токтому         

           

 

 

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Озгон району

Баш-Добо айылдык аймагы

 

  

БАШ-ДОБО АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

2018-2023– ЖЫЛДАРГА КАРАТА

ЖЕРГИЛИКТУУ

 ОНУГУУСУНУН   ПРОГРАММАСЫ

 

 

 

Озгон шаары-2018-жыл

 

 

МАЗМУНУ

 

КИРИШ СОЗ – ЖЕРГИЛИКТУУ ОНУГУУ  ПРОГРАММАСЫН ТУЗУУ  БОЮНЧА НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ.

БАШ-ДОБО АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН КЕЛЕЧЕКТЕГИ  МАКСАТЫ ЖАНА ПРОГРЕССИ   6

БАШ-ДОБО  АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАРЫ, АЛАРДЫН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ, ДОЛБООРЛОРУ ЖАНА ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ... 10

КОРУТУНДУ.. 14

 

Тиркеме № 1Жарандарды сурамжылоонун жыйынтыгы.. 15

Тиркеме №2Баш-Добо айылдык аймагынын   2018- 2023-жылдарга  карата инвестициялык программасы   18

 

КИРИШ СОЗ – ЖЕРГИЛИКТУУ ОНУГУУ ПРОГРАММАСЫН ТУЗУУ БОЮНЧА НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

Баш-Добо айылдык аймагынын жергиликтуу онугуу планын талаптагыдай бардык баскычтарды басып өтуу менен иштеп чыгуу учун атайын жарандык коомдун окулдорунүн, жергиликтуу кенештин депутаттарынын, айыл окмотунун аппарат кызматкерлеринин катышуусу жана алардын сунушу менен учурдагы жергиликтуу онугуу планын баалоо үчүн, айылдык аймак башчысынын 07- май 2018-жылдагы №58-буйругу менен курамы 7 кишиден  турган жумушчу топ, жумушчу тобу жана уюштуруу тобу  жана катчылык тузулду.

Жумушчу топ жергиликтуу онугуу программасын баалоонун устундо иш аракеттерди жургузду. Учурдагы жергиликтуу онугуу прогамассынбаалоонун жыйынтык отчетунун негизинде жумушчу топ жергиликтуу кенештин сессиясына, жергиликтуу өнугуу планын кайрадан иштеп чыгуу сунушу менен кайрылышты. 2018-жылдын 26- май жергиликтуу кенештин №10-4-токтомунун негизинде, жергиликтуу өнугуу планын кайрадан иштеп чыгуу учун жумушчу топтун курамы бекитилди. 

Баш-Добо  айылдык  кенешинин жергиликтуу өнугуупрограммасын иштеп чыгуу  учунтузулгонжумушчутоптункурамы:

1.       

Бодонов Кубаныч

Баш-Добо айылдык аймагынын башчысы – Жумушчу топтун торагасы

2.       

Эргешбаев Тыныбек

Баш-Добо  айылдык  кеңешинин  төрагасы – Жумушчу топтун торагасынын орун басары

Жумушчу топтун мүчөлөрү:

3.       

Хакимов Сазбала

ФЭБ  болумунун башчысы

4.       

Жарматов Кубат

Жерге  жайгаштыруу  жана айыл  чарбасы  боюнча  башкы  адис

5.       

Сабиралиев Муратбек

Айылдык  кеңештин  депутаты

Уюштуруу топтун торагасы

6.       

Сатиев Салижан

Баш-Добо айылдык аймагынын  жооптуу катчысы.

Уюштуруу топтун мучолору

7.       

Адамбаев Мавлянбек

Кашка-Терек айылынын айыл башчысы

8.       

Борубаев Касым

Кенеш  айылынын  айыл  башчысы

Катчылык

9.       

Мырзаев Абдималик

Баш-Добо айыл окмотунун адиси

Стратегиялык онугуунунмаксатыБаш-Добоайыл аймагынын жергиликтууөзалдынчабашкаруусунунэкономикасынкоторуумененкалктынжакырчылыктанчыгуусунашарттузууболупэсептелет. Аталганмаксаткажетуудожергиликтуумамлекеттикэмесуюмдар, жергиликтуужекеишкерлер жана жалпы эле  жарандык коом чоңрольойношот. Баш-Добоайыл аймагынын жергиликтуу озалдынчабашкаруусуушулонугуупландаиштелипчыкканмаксаттаргажамааттыкуюмдар, аксакалдар, жаштар, аялдаркенештерижанаалардынмучолорумененбайланышыныннегизиндежетип, элдин жашоо турмуш денгээлининжогорулашына оболготузоалат.

Стратегиялык онугуужолунаныктоотомондогудиаграммадакорсотулгон:

Анализ/маалыматтар:

1.      Баалоонун жыйынтыгы

2.      Жарандарды сурамжылоо

3. Муниципали-теттин профайлы

4.      Муниципал-дык менчик

5.      Жергиликтуу бюджет

6.      Сырткы чойро

7.      Жеке ишкерлерди сурамжылоо

 

 

 

Анализден алынган негизги маанилуу чечимдердинкучтуу, алсызжактарын, мумкунчулук торунжанакыйынчылыктарынаныктоо (SWOT анализ)

 

 

SWOT анализдин негизинде аныкталган критикалык суроолор жана алардын болуктор гожалпыланышы

 

 

 

Критика-лык суроолор-дон алынган жалпыланган стратегиялык максаттар жана милдеттер 

 

 

Стратегиялык максаттарга жана милдеттерге жооп берген долбоор-лор

 

Учурдагы  онугуупрограммасын баалоодо бир топ кемчиликтердин бар  экендиги аныкталган. Атап айтсак, жарандык коомдун ой-пикири эске  алынбай, жергиликтуу ресурстарга анализ жургузулгон  эмес.

Ушул кемчиликтерди эске алуу менен жарандык коомго, башкача  айтканда айыл аймагындагы жашоочулардын 45%на сурамжылоо жургузулду. Муниципалитеттин профайлы тузулду. Ошондой эле муниципалдык менчик, жергиликтуу бюджет, сырткы чойрого анализ жургузулду. Айыл аймагындагы жеке ишкерлерге сурамжылоо жургузулду.

Сурамжылоонун жана анализдердин жыйынтыгы №1-тиркемеде чагылдырылган.

Айыл окмотунунсоциалдык, экономикалыкабалынтеренанализдепчыгуудан стратегиялык суроолор аныкталдыжана отомаанилуудегенгана критерийлер жалпыланып, критикалык суроолор жаралды:

 1. Башкаруу (маалымат алмашуу, ачык айкындуулук, адистердин билим денгээли);
 2. Экономика (табигый ресурстар, техника, жеке ишкерлерди колдоо, туризм);
 3. Социалдык маселелер (билим беруу, саламаттыкты сактоо, соц.коргоо);
 4. Инфраструктура (жолдор, копурлор, курулуштар);
 5. Айыл чарба (ондуруу, сатуу, сугат суу);
 6. Жергиликтуу мамлекеттик эмес уюмдар менен иштоо.

Жергиликтуу  онугуу программасы Баш-Добо айыл аймагынын ар тараптан  ОнугуусунО  оболго болгон,  натыйжалуу  долбоорлорду  камтыйт. Жогоруда келтирилген 6 сектордун негизинде №2-тиркемедеги долбоорлор сунушталган.

Бул жергиликтуу онугуунун программасы – жергиликтуу жамааттардын экономикалык, ошондой эле социалдык, маданий механизмдердин этаптуу онугуусуно туртку болуп саналат.

Жергиликтуу онугуунун стратегиялык  программасы айыл аймагында коомчулуктун талкуусуна коюлуп, айылдык кеңештин сессиясында депутаттар тарабынан каралып,  бекитилди.

 

БАШ-ДОБО АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН КЕЛЕЧЕКТЕГИМАКСАТЫ  ЖАНАПРОГРЕССИ

Баш-Добо айыл  аймагынын келечектеги элеси  жана ага жетуугөмумкунболгонжолдоржергиликтуукоомчулуктужанажекеишкерлердисурамжылоодо, айылдыкаймактынмумкунчулукторунизилдоодөаныкталды.

Сиздерге сунуш кылынган Максат жана Прогресс жергиликтуу өнугуупланынкайрадаништепчыгууүчүн тузулгон жумушчутопаркылуу томондогудой мазмундакоптогонталкууданкийинжаралган. АлэмибулпрограммадакамтылганмаалыматтардынанализижумушчутопиштепчыкканМаксатжанаПрогрессиндечагылдырып, аларгажетуужолдорун табуу мумкунчулугун корсотту.

МАКСАТ

Баш-Добо айылдык аймагы жергиликтуу бийлик, коомчулук жана мамлекеттик эмес уюмдар менен биргеликте иштоонун натыйжасында айыл чарбасы жана жеке ишкердуулук онуккөн жер.  Жаратылышы  кооз, потенциалы жогорку айыл аймагы катары ар тараптуу аты таанылган, жогорку маданияттуу, билимдуу, жаны инновациялык технологияларды пайдалана билген, дени сак улуттун мекени.

 

Баш-Добо айылдык аймагынын Максатынын  элементтери

Элементтин аталышы

Элементтин мааниси

 

«Биргеликте  иштөө»

Баш-Добо  айыл аймагында коомчулук жана  окмоттук  эмес уюмдар менен чогуу  иш алып  барууга жетишуу, жергиликтуу окмоттук эмес уюмдардын иштоосуно  шарт  тузуу

«Айыл чарбасы жана жеке ишкердуулук онуккон жер» 

Жеке ишкерлерге шарт тузуу менен айыл чарба  продукцияларын  кайра  иштетууго  жетишуу(картошканы, сутту, жунду  кайра иштетууго жетишуу).

«Жаратылышы  кооз»

Баш-Добо  айыл аймагында турзимди онуктуруу максатында, эс алууга ынгайлуу  жаратылышы кооз жерлерди жеке ишкерлерге беруу жана эс алуучуларга  шарттарды  тузуу. 

«Маданияттуу жана билимдуу улут»

Баш-Добо  айыл аймагында сапаттуу билим берууго жетишуу учун билим беруу кызматкерлерине айыл  аймагынын айылдарында жашап, иштосуно ынгайлуу шарттарды  тузуу 

«Жаңы иновациялык технологияларды пайдалануу»

Сапаттуу  билим  алуу аркылуу, акыркы заманбап инновациялык технологиялары колдонууга  жетишуу

«Дени сак улуттун мекени»

Сапаттуу медициналык кызмат корсотууго жетишуу

 

Жергиликтуу коомчулукту онуктуруунун максаты жашоонун сапатын жакшыртуу болуп эсептелет. Ал эми жашоонун сапатын жакшыртуу, демек кирешенин коломун жогорулатуу, ал гана эмес коомчулукту жергиликтуу  чечимдерди  кабыл  алууга жана башкарууга тартуу, жеке ишкердикти кенейтуу  жаны иш орундарды тузуу жана жакыр уй булоолорун санын кыскартуу.

 

ПРОГРЕСС

 

Айыл аймагынын  социалдык – экономикалык абалын  жакшыртуу максатында, коомчулук жана мамлекеттик эмес уюмдар менен биргеликте иш алып барууга, айыл  чарбасын  онуктурууго жана жеке ишкердуулукту колдоого жакшы  мумкунчулукторду тузуу.   

 

 

 

Баш-Добо айылдык аймактын прогрессинин элементтери:

Элементтин аталышы

Элементтин мааниси

«Коомчулук жана мамлекеттик эмес уюмдардын биргеликте иш алып баруусуна шарт тузуу»

Коомчулукту ЖӨАБ органдарынын  иш  аракетине тартуу (чечимдерди  кабыл  алууда  жана  аткарууда)

«Айыл чарбасын онуктурууго  жакшы  мумкунчулукторду  тузуу»

Айыл чарба багытындагы жерлерди жарандарга беруудо, муниципалдык менчик обьектилерди, жерлерди сатуу муниципалитет тарабынан ачык айкын жургузуу, мал чарбачылыгында малдын асылдуулугун жогорулатуу учун иш аракеттерди жургузуу

«Жеке  ишкерлерди  колдоо» 

Орто жана чакан ишканаларды ачуу боюнча муниципалитет тарабынан колдоо  корсотуу

Социалдык  инфраструктураларды жакшыртуу

Айыл аймагындагы социалдык обьектилерди куруу,ондоо иштерин жургузуудо айылдын тургундары менен иш алып баруу.Оздук салымдарды чогултууда эл менен иштоо.

 

 

 

 

 


БАШ-ДОБО АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН СТРАТЕГИАЛЫК МАКСАТТАРЫ, АЛАРДЫН КОРСОТКУЧТОРУ, ДОЛБООРЛОРУ ЖАНА ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

Стратегиялык максаттар

Милдеттер

Долбоорлор

Жыйынтыктар

1.Айыл чарбасын онуктуруу

 

Органикалык жана минералдык жер семирткичтерди  туура пайдаланууну уйронуу

Жерди туура которуштуруп айдоого жер семирткичтерди туура пайдаланууга тушундуруу иштерин  жургузуу

Муниципалитетте  жердин асылдуулугун арттыруу боюнча маалымат тактайчасынан жарандар узгултуксуз маалымат алышат.

Сапаттуу жана жогорку сорттогу  уронду пайдаланууга жетишуу,(элге  тушундуруу жана  уйротуу)

Сапаттуу урондор менен камсыздоо.

 

 Жарандарды сапаттуу урон менен камсыз кылат.

Айыл чарба осумдукторунун сапатын жогорулатуу менен 3 жыл ичинде жарандардын уй булолук кирешесин жогорулатып жакырчылык денгээли   кыскарат.

Агро техникалык эрежелерин сактоо

Малдын асылдуулугун жогорулатуу

Малдардын асыл тукумдуу урук банкын тузуу

Малдардын  асылдуулугу  жогорулайт.

Айыл чарба техникаларын керектуу шаймандар менен  камсыз кылуу

Лизингке берилген техникаларды  алуу жолдорун элге туура тушундуруу

Лизингке берилген техникаларды  алуу жолдору тууралуу маалыматты оз убагында жеткируу.

Чакан жана орто ишканаларды ачуу

ОЭУдар менен  тыгыз иш алып баруу жана жеке ишкерлерди колдоо

Жергиликтуу элге айрым семинарларды жана атайын окууларды откоруу жана консультацияларды беруу.

Айыл чарба продукцияларын кайра иштетуу учун чакан жана орто ишканалар ачылат.

ондурулгон продукцияларды кайра иштетуу ишканалары аркылуу сатууга жетишилет.

Айыл чарбасында жаны ыкмаларды  колдону

Айыл жергесинде куноскаларды жайылтуу

Эгин суугаруунун  тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуу

Тушумдулукту  артыруу менен бирге жылына кобурок киреше табуу

Сугат суусун уномдоо

 

 

 

 

2.Жергиликтуу оз алдынча  башкаруунун  иш-аракеттерин жакшыртуу  (ченемдик - укуктук актылары)

Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун  иш аракеттерине  коомчулукту катыштыруу

 

Айыл аймагында жайгашкан мекеме уюмдардын ачык айкындуулугун камсыздоо боюнча жарандарды катыштыруу менен коомдук угууларды өткөруу

Чечим кабыл алууда жарандардын муктаждыгы эске алынат.

Мекеме уюмдардын ачык айкын иштөө процедурасы калыптанат.

Жарандар менен биргеликте иш чара алып баруусуна шарт тузулот.

Жергиликтуу оз алдынча башкарунун  ченемдик-укуктук актыларынын аткарылышын жонго салуу

Ченемди укуктук актылардын аткарылышын козомолдоо

 

Чечим кабыл алынгандан кийин оз учурунда аткаруу козомолго алынат

 

Жергиликтуу оз алдынча башкарууда  кадр маселесин чечуу

 

Кадрлардын билим денгээлин жогорулатуу максатында окуу-семинарлар откорулот

Кадрларды окуу семинарларга жонотуу, аттестациядан откоруу

Кадрлардын билим денгээли жогорулайт.

 

Гендердик балансты колго алуу

Айыл аймакда тен укуктуулукту сактоо

Айылдык аймакда жооптуу кызматтарга аялдарды тартуу.

3. Социалдык онугуу

 

Айылдарды  таза суу менен камсыз кылуу

Кашка-Терек, Кеңешайылдарын  таза  суу  менен  камсыз  кылуу (долбоордун  1- болугунун суммасы 137000)

1 жылдын ичинде суу тутуктору алмаштырылып 2 айылда 4467адам  таза суу менен камсыз болот. 

Кеңеш  айылындагы баардык тургундар учун ынгайлуу шарты тузуу,  суу эсептегичтерди орнотуу менен  ар бир уйду таза суу  камсыз кылуу  (долбоордун 2- болугунун суммасы 4 000 000)  сом

1985адам  жыл бою таза суу менен камсыз болот ынгайлуу шарт тузулот, акча каражаты  жана таза суу  запасы бир кыйла уномдолот

  Кашка-Терек  айылындагы баардык тургундар учун ынгайлуу шарты тузуу,  суу эсептегичтерди орнотуу менен  ар бир уйду таза суу  камсыз кылуу  (долбоордун 2- болугунун суммасы 6 280 000) сом

2567адам  жыл бою таза суу менен камсыз болот ынгайлуу шарт тузулот, акча каражаты  жана таза суу  запасы бир кыйла уномдолот

 

 

Билим беруунун сапатын жогорулатуу

Кенеш  айылына  бала  бакча  куруу (долбоордун суммасы 8 700 000) сом 

80 орундуу бала бакчасы курулат, айыл тургундары учун ынгайлуу шарттар тузулот.

Кызыл-Кырман айылындагы балдар бакчасын капиталдык ремонттоо (долбоордун суммасы 3 700 000) сом 

 160 балага ылайыкташтырылган балдар бакчасы толук кандуу иштейт, айыл тургундары учун ынгайлуу шарттар тузулот

Кашка-Терек айылындагы балдар бакчасын капиталдык ремонттоо долбоордун суммасы 2 956 300) сом

120 балага ылайыкташтырылган балдар бакчасы толук кандуу иштейт, айыл тургундары учун ынгайлуу шарттар тузулот

Кашка-Терек айылына жаны мектеп куруу

Келечек муундарга   сапаттуу билим алууга жакшы шарттар тузулот

Медициналык  тейлоонун  сапатын  жакшыртуу

Кош-Коргон айылына жаны ФАП куруу.

Жеринде, оз  убагында калкты медициналык жактан тейлоо жакшырат.

Жергиликтуу калкты  жумуш  менен  камсыз  кылуу.

Чакан  ишканаларды  ачуу

Калктын кирешесин  жогорулайт

4. Айыл аймагынын инфраструктурасын жакшыртуу

 

 

 

 

Ички жолдордун абалын жакшыртуу

АО ички жолдор ондоо учун  жолго шагыл тошоо  (долбоордун суммасы  10  000 000) сом

Айыл инфракструктуурасы   жакшырат жолдордун абалы ондолот.

Айылдарды корктондуру  колго алуу

Айылдык  аймакдын аймагындагы айылдарды жашылдандыруу жана корктондуруу  иштерин алдыга коюу, аллеяларды, кичи сейил бактарды тузуу

Айылдардын экологиялык абалы жакшырат.

 

Айылдык аймактын  аймагында социалдык  обьектилерди  кобойтуу

Социалдык  обьектилерди  кобойтуу максатында  донорлор менениш алып барууну  кучотуу

Социалдык обьектилердин саны кобойот.

5.Экономикалык онугуу

Чакан жана орто  бизнести онуктуруу

Ишкерлер жана ишкердуулукко кызыккан адамдарды колдоо жана жер алуу боюнча мумкунчулук тузуу

Айыл тургундары иш орнудары менен камсыз болуп кошумча киреше табышат.

Айыл аймагындагы жергиликтуу ӨЭУдар менен иштешууну кучотуу

 

Айыл аймагынын аймагындагы жаштар уюмун, ишкер аялдар топторун  жана башка  айылдык уюмдардын иштерин жандандыруу

Ички жана сырткы донорлор менен байланыш тузуп, алар аркылуу айыл аймагына  ар кандай тармактарды онуктурууго багытталган инвестицияларды тартып келинет.

Айыл окмотунун денгээлинде ишкердуулуктуу онуктуруу борборун тузуу

Айыл окмотундогу жумушсуз жаштарды ишмердуулукко тартуу жана бизнес пландарды тузууну уйроту

Айыл тургундарынын кирешеси жогорулайт, жашоо сапаты жакшырат

 


КОРУТУНДУ

 

Баш-Добо айылдык аймагынын онугуу стратегиялык жана инвестициялык   программасын айыл окмот адистери, айылдык кенештин депутаттары жана айыл тургундары менен биргеликте иштеп чыгарылды жана бул онугуу стратегиялык жана инвестициялык программасы коомдук угууга коюлду . Коомчулук бул тузулгон онугуу стратегиялык жана инвестициялык план, андагы максаттарга жетууго толук жардамын берет. Элдин оюн сурамжылоо менен муниципалитеттин онугуу багытын тандап алдык.  Мал чарбасын асылдуулугун жогорулатуу, сапатуу ветеринардык тейлоо, айыл чарбасында сапаттуу урондор  жана минералдык жер семирткичтер менен дыйкан-фермерлерди камсыздоо,жеке ишкердикти онуктуруудо ишкерлер учун шарттарды тузуу, айыл инфраструктурасын жакшыртуу,айыл тургундарынын жашоо денгээлин которуу,келечек муундарга жакшы шарттарды тузуу, билим беруу денгээлин которуу, медициналык тейлоонун сапатын жогорулатуу, айыл аймакта экологиялык жана санитардык абалын оёоо, жаны технологияларды колдонуу менен элге сапаттуу тейлоо кызматын корсотуу пландоонун негизи.

Биздин максаттарыбыздыишке ашырууда   донор мамлекеттердин, Эл аралык уюмдардын жардамынан пайдаланууга жетишуу жана ички потенциялды пайдаланууга мумкунчулук алуу денгээлин камсыз кылуу.

Ал эми  жакырчылыкты толугу менен жоюуну камсыздоо максатында, алдында аткара турган иштери коп экендиги талашсыз. Ошол койгойлорду чечуудо, элдин жыргалчылыгын камсыз кылууга бул иштелип чыккан онугуунун стратегиялык инвестициялык  программасы жергиликтуу айылдык аймагына  кошумча жолок катары кызмат кыларына ишенебиз.

 

 

 

тиркеме № 1

Жарандарды сурамжылоонун жыйынтыгы

Бул онугуу планын иштеп чыгууда коомчулуктун ой-пикирин билуу учун Баш-Добо айылдык аймагында жалпы 1626 кожолук бар болсо, алардын 55% ына – жалпы 890 уй-було башчысына сурамжылоо жургузулгон. 

1-суроо: 

Сурамжылоонун  жыйынтыгы  көрсөткөндөй  копчулук жарандар айыл-чарбасын  которууну, негизги маселе катары санашкан.

 

 

2-суроо:

 

Сиз  учун эн  манилуу  эмне?- деген  суроого копчулук жарандар  сапаттуу  медициналык  тейлөө  манилуу экенин билдиришкен.

3-суроо:

Айыл аймагынын онугуусуно маанилуу долбоорлорун аныктоо учун жергиликтуу коомчулукка томондогу сунуштар берилген:

 1. Таза суу менен камсыздоо;
 2. Жаны балдар бакчасын куруу
 3. балдар бакчаларын капиталдык ремонттон откоруу
 4. жаны мектеп куруу
 5. ФАП куруу
 6. Айыл ички жодорун оёдоо
 7. Чакан ишканаларды куруу
 8. Айыл чарбасын онуктуруу
 9. Калктын тейлоо ишканаларын куруу
 10. Коомдук эс алуу жайларын куруу

 

 

            Кызыл-Кырман, Кашка-Терек айылына таза суу менен камсыздоо Кенеш айылына балдар бакчасын куруу, Кызыл-Кырман айылынын балдар бакчасын капиталдык ремонттон откор\\, Кашка-Терек айлынын балдар бакчасын капиталдык ремонттон откоруу, Кош-Коргон айылына ФАП куруу калкты тейлоочу, киреше алып келуучу чакан ишканаларды куруу долбоорлору  негизги  маселе  катары  эсептелген. Себеби Баш-Добо  айыл  аймагы  боюнча    кайра  иштетуучу, киреше  алып  келуучу  чакан  ишканалар  жокко эсе.

 

Баш-Добо айылдык аймагынын жашоочулары айыл жана мал чарбасы менен алектенишет. Мамлекеттик эмес уюмдар менен иштоого  мумкунчулуктор  бар.

 

тиркеме №2

Баш-Добо айылдык аймагынын  2018- 2023-жылдарга карата

             инвестициялык программасы.

 

Долбоордун аталышы

Бут-

коруу жыл-

дары

Жергиликтуу бюджет

(мин сом)

Коомдук  салым

(мин сом)

Инвестиция  тартуу

(мин сом)

Сунуш кылган уюмдун аталышы

Жооптуу

Айыл чарбасы

1

Кашка-Терек, Кызыл-Кырман  айылдарын таза суу менен камсыздоо

2018-2023-жж

250 000

250 000

17 500 000

Айыл тургундары

Айыл окмот

2

Кызыл-Кырман айылындагы «К\н Мээрим» балдар бакчысын капиталдык  ремонттон ъткър\\

2018-2023-жж

700 000

0

3 000 000

Айыл тургундары

Айыл окмот

3

Кашка-Терек айылындагы бала-бакчаны капиталдык ремонттоо

2018-2023-жж

180 000

180 000

2 606 300

Айыл тургундары

Айыл окмот

4

Кош-Коргон айылына ФАП куруу

2018-2023-жж

 

360 000

6 120 000

Айыл тургундары

Айыл окмот

5

Кеёеш айылына балдар бакчасын куруу

2018-2023-жж

435 000

435 000

7 830 000

Айыл тургундары

Айыл окмот

6

Кеёеш, Кызыл-Кырман, Кашка-Терек, Кош-Коргон  айылдарынын ички жолдоруна шагыл тъг\\

2018-2023-жж

250 000

0

2 250 000

Айыл тургундары

Айыл башчылар

7

Баш-Добо айыл аймагындагы  китепканаларынын материалдык техникалык базасын чындоо.

2018-2023-жж

100 000

0

 

Китепканачылар

Айыл окмот

8

 Менчик ветсервистер учун жер аянтын чечип беруу.

2018-2023-жж

30000

 

 

Баш-Добо АО

Айыл окмот

 9

 Мектептердин материалдык техникалык базасын чындоонун устундо иш алып баруу.

2018-2023-жж

200 000

 

 

Баш-Добо АО

Айыл окмот

10

 Айыл аймагындагы ички каналдарды иретке келтируу

2018-2023-жж

500 000

 

 

Айыл тургундары

Айыл окмот

Жергиликтуу Оз алдынча башкаруу ишин жакшыртуу

11

АО на оргтехника сатып алуу

2018-2023-жж

 150 000

 

 

Баш-Добо АО

Айыл окмот

12

АОгу инвентар менен камсыз кылуу

2018-2023-жж

 50 000

 

 

Баш-Добо АО

Айыл окмот

Турак жай менен камсыз кылуу

13

Бостон (Кок-Таш)участкасынан 50га жер аянтын турак жай салуу учун ажыратуу айылдык кенештин чечими менен

2018-2023-жж

 

 

352 000

 

Баш-Добо АО

Айыл окмот

 

 

 

 

 

 

 

 

Айылдардын инфраструктурасын  жакшыртуу

14

Айыл аймагындагы айылдарга тунку жарыктандырууларды куруу

2018-2023-жж

 500 000

 

 

Баш-Добо АО

Айыл окмот

 

 

Баш-Дөбө айылдык Кеңешинин VIчакырылган XVIII кезексиз сессиясынын

 

ТОКТОМУ18-1

                                                                                             

Өзгөн шаары                                                             19-октябрь 2019-жыл

 

Баш-Дөбө айыл өкмөтүнө кайрылган этникалык кыргыздардын арызы боюнча

 Баш-Дөбө айыл өкмөтүнүн Бостон (Көк-Таш) участкасындагы трансформация боло турган 50га жер аянтынан турак жай курууга жер тилкесин сурап кайрылган кайрылмандардын санын 78 адамга көбөйтүү боюнча протоколункарап жана Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясында 2019-жылдын 26-августунда болуп өткөн жыйындын протоколунун негизинде угуп,талкуулап Баш-Дөбө айылдык Кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Баш-Дөбө айыл өкмөтүнүн Бостон (Көк-Таш) участкасындагы жер тилкесинен 78 этникалык кыргыздарга (кайрылмандарга) 0.06гадан 4,68га жер тилкеси жана башка аймактардан кооптуу жайдан көчүрүлүп келүүчү 35 жаранга 0.06гадан 2.1га жер тилкеси турак жай куруу үчүн ажыратылып берилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү жер,агрардык саясат жана мыйзамдуулук  боюнча  туруктуу комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

     Баш-Дөбө айылдык Кеңешинин

     төрагасы:                                                                                                       Т.Эргешбаев

 

p class=params-